6.1.1 Kapacita vjezdu okružní křižovatky o vnějším průměru D < 50 m

Kapacita vjezdu okružní křižovatky o vnějším průměru D < 50 m se stykovým napojením jednopruhového vjezdu na jednopruhový okružní jízdní pás. Maximální hodnoty kapacity Le jednoho vjezdu za předpokladu známých hodnot zatížení vjezdu a výjezdu jsou určeny na základě následujících vztahů:

Le = 1500 - 8/9 . (Qk + α.Qa)          [v/h]

Vzájemná vzdálenost vjezdu a výjezdu na jednom paprsku křižovatky je dána faktorem α. Prostřednictvím faktoru α jsou zohledňovány geometrické poměry vjezdu okružní křižovatky v závislosti na vzdálenosti b mezi dvěma kolizními body C a C ́ (viz obr. 6.1b).
Jak vyplývá z grafu v obr. 6.1c) bude se velikost faktoru α snižovat se zvyšující se hodnotou vzdálenosti kolizních bodů C - C ́ (b) a se snižující se rychlostí. Tím se současně také zvyšuje kapacita vjezdu.
Snížení kapacity okružní křižovatky vlivem provozu chodců po přechodech se zanedbává s ohledem na skutečnost, že výpočet kapacity okružní křižovatky je v časové jednotce jedné hodiny s dostatečnou kapacitní rezervou a v případě vyššího dopravního zatížení na vjezdu mají vjíždějící vozidla prodlevy, kterých využijí chodci pro přechod.

Obr 6.1a) Hodnoty zatížení dopravních proudů okružní křižovatky Obr. 6.1b) Vzdálenost b mezi kolizními body C - C ́

 

Obr. 6.1c) Graf pro zjištění faktoru α