5.3.3 Nezpevněné plochy s vegetačními úpravami okružní křižovatky

Nezpevněné plochy s vegetačními úpravami okružní křižovatkyse navrhují v souladu s ČSN 73 6101, přičemž má být zvýrazněno těžiště středního středového ostrova se záměrem zamezit přímý průhled okružní křižovatkou.
Při navrhování vegetačních úprav je nutno brát zřetel na dodržení rozhledových poměrů a též na to, aby nedošlo ke snížení intenzity veřejného osvětlení.