5.11 Odvodnění okružní křižovatky

Odvodnění okružní křižovatky je nutno řešit pomocí směrování příčných a podélných sklonů zpevněných ploch okružní křižovatky (vozovky okružního pásu, prstence, vjezdy a výjezdy křižovatky, srpovité zpevněné krajnice, spojovací větve křižovatky, jakož i chodníky) do odvodňovacího zařízení (uliční vpusti,žlaby, podobrubníkové odvodňovače). Pro odvodnění okružních křižovatek platí přiměřeně ustanovení ČSN 736101 a ČSN 73 6110.