5.7 Osvětlení okružních křižovatek

Osvětlení okružních křižovatek se navrhuje vždy v průjezdních úsecích silnic zastavěným územím. Na místních komunikacích případně i na veřejně přístupných účelových komunikacích, okružních křižovatkách v extravilánu se realizace osvětlení doporučuje na základě individuelního hodnocení.
Osvětlení se navrhuje podle ČSN 360410 a ČSN 360411 s přihlédnutím k příslušným ustanovením ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
Osvětlovací body se umisťují podél vjezdů a výjezdů a na vnější straně okružního jízdního pásu křižovatky. Pro zajištění případného průjezdu nadměrných přeprav musí být stožáry VO a případné zábradlí i mobiliář dostatečně odsazeny od okraje okružního jízdního pásu, vjezdů i výjezdů nejméně 2,0 m.
Osvětlení nesmí v žádném případě oslňovat řidiče vozidel,cyklisty, ale ani chodce a musí zabezpečit osvětlení svislých a vodorovných dopravních značek, okružního jízdního pásu, vjezdů a výjezdů okružní křižovatky, tvar a výškové uspořádání křižovatky jakož i chodce na přechodech a cyklisty na přejezdech.
Na přechodech je nutné doplnění veřejného osvětlení s intenzivnějším nasvětlením přechodů pro pěší. Zvýšený středový ostrov má být osvětlen (to neznamená umístění osvětlovacího bodu na ploše středového ostrova).