Příklad výpočtu kapacity okružní křižovatky

Příklad výpočtu kapacity okružní křižovatky o vnějším průměru D < 50 m

Použité hodnoty a vzorce:
Qe         intenzita vozidel na vjezdu
Qa         intenzita vozidel na výjezdu
Qk         intenzita vozidel na okružním jízdním pásu
α            faktor závislý na vzdálenosti b mezi dvěma kolizními body C a C ́
b            vzdálenosti b mezi dvěma kolizními body C a C ́ na okružním pásu [m]
Le          kapacita vjezdu
ALGe    stupeň vytížení vjezdu [%]
R           rezerva kapacity [v / h]
L            délka čekající fronty [m]
tw           střední čekací doba [s]
Lvoz       6 m pro osobní automobil

Le = 1500 − 8/9 (Qk + α × Qa)          [v/h]

ALGe = (Qe / Le) × 100          [%]

R = Le − Qe          [v/h]

L=[(Qe × tw) / 3600] × Lvoz          [m]

VLASTNÍ VÝPOČET (jako vzor jen pro nejzatíženější vjezd B):

Pro výpočet vezmeme postupně hodnoty Qe a Qk každého vjezdu okružní křižovatky tak, jak jsou uvedeny v tabulce.

Pro faktor α vyhledáme hodnotu z grafu (obr 5.1c) v závislosti na vzdálenosti kolizních bodů a rychlosti jízdy vozidel v okružní křižovatce.

Vjezd B

Le = 1500 − 8/9 (194 + 0,45 × 816) = 1.001,16 v/h > Qe ⇒ vyhovuje

ALGe = (841 / 1001,16) × 100 = 84,00 %

 

Výpočet čekací doby pro vjezd B

R = 1001 − 841 = 160 v/h

Z grafu na obr. 5.1 zjistíme, že střední čekací doba je tw = 22 sekund (vhodné).

 

Výpočet délky čekající fronty na vjezdu B

L= [(841 × 22) / 3600] × 6 = 31 m

Daná okružní křižovatka kapacitně vyhovuje dopravnímu zatížení.