6.2.1 Pro vjezd na okružní jízdní pás připojovacím pruhem

Kapacita vjezdu při jednopruhovém okružním jízdním pásu

Le = 1600 − Qe (30 / Lz)          [v/h]

kde 

Qje počet vozidel  jedoucích po okružním jízdním pásu v místě připojení vjezdu.
Lz  délka zařazovacího úseku.

 

Kapacita vjezdu při dvoupruhovém okružním jízdním pásu

Le = 1600 − [Qev (30 / Lz) + Qev (30 / 100)]          [v/h]

 

Poznámka
Výpočet vychází z počtu vozidel v dopravním proudu a možnosti jeho doplnění v závislosti na průměrné vzdálenosti vozidel za sebou při průměrné rychlosti 50 km/h na okružním jízdním pásu s příslušnou redukcí danou poměrem mezi konstantou (30) a délkou zařazovacího úseku Lz. [ Přiměřeně byl srovnán kapacitní výpočet z ČSN 73 6102 pro klasické připojení pomocí připojovacího jízdního pruhu - graf na obrázku č. 24 – Přípustná intenzita jednopruhového připojení (typu V1 a V2) pro různé jakosti dopravních proudů z ČSN 73 6102. Podle tohoto grafu při rychlosti 60 km/h se kapacita přípojné větve (vjezd) pohybuje v poměru (intenzita přípojné větve / intenzita dopr. proudů průběžných pruhů) od hodnot 1500/400 v/h až po 400/2000 v/h.