5.2.8 Sklony jízdních pásů

Podélné sklony křižujících se komunikací musí mít takové hodnoty, aby při plynulém napojení na okružní jízdní pás křižovatky nebyl na kružním jízdním pásu překročen příčný sklon 3,5 % směrem k vnějšímu okraji a 6,0 % směrem ke středu křižovatky. Podélný sklon okružního jízdního pásu křižovatky nesmí překročit 5 %. Výsledný sklon okružního jízdního pásu musí být nejméně 0,5 %. Na okružním jízdním pásu okružní křižovatky o vnějším průměru D < 100 m pak může směrovat příčný sklon i od středu křižovatky k jeho vnějšímu okraji a to obvykle 2,5 %.

Obr. 5.1
Obr. 5.1 Ukázka příčného řezu okružní a miniokružní křižovatky

 

Příčný sklon lze však na okružním jízdním pásu překlápět , a to tam, kde výšková poloha okružní křižovatky a návaznost na podélné sklony vozovek křižujících komunikací okružní křižovatky to vyžaduje. Toto případné překlopení je možno výjimečně provést až do sklonu 3,5 %.

 

Obr. 5.2
Obr. 5.2 Schéma mimostředného příčného sklonu vozovky okružního jízdního pásu

 

Obr. 5.3
Obr. 5.3 Schéma příčného sklonu okružního jízdního pásu na nakloněné rovině

 

S výjimkou výše uvedených odlišných parametrů se příčné sklony na okružní křižovatce navrhují v souladu s ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Příčný sklon u okružní křižovatky o vnějším průměru D > 50 m se navrhne obdobně jako u okružní křižovatky s menším vnějším průměrem, buď s příčným sklonem do 3,0 % směrem k vnějšímu okraji okružního jízdního pásu, s návazností příčného sklonu na připojovací pruh, nebo s příčným sklonem ke středu okružní křižovatky nejvíce do 6 %. Při dostředném sklonu však musí být zajištěna dobrá viditelnost z vjezdu na okružní jízdní pás i z okružního jízdního pásu na výjezd, a to z výšky 1,0 m v každém místě.