8. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

 1. ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení
 2. ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací
 3. ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic
 4. ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
 5. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
 6. ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích
 7. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
 8. ČSN EN 128 99-1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1 : Stálé dopravní značky.
 9. ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení
 10. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
 11. ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky
 12. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a doplňků
 13. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 14. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 15. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 17. Vyhláška č. 341/2002 MDS o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 18. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 19. TP 65- Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích, 2002
 20. TP 85- Zpomalovací prahy, 1996
 21. TP 100- Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, 1999
 22. TP 103- Navrhování obytných zón, 1998
 23. TP 133- Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, 2005
 24. TP 169- Zásady pro označování dopravních situací, 2005
 25. TP 171- Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
 26. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MDS, 1999, 2004