5.2.4 Středový ostrov okružní křižovatky

Středový ostrov okružní křižovatky je zpravidla kruhového půdorysu nebo v geometrickém tvaru, který je kruhu blízký. Je většinou zvýšený nezpevněný lemovaný zvýšeným obrubníkem případně svodidlem, vodicí stěnou/zídkou apod. případně s prstencem. Podle potřeby lze u okružních křižovatek do vnějšího průměru 30 m odsadit střed středového ostrova od středu vnější kružnice okružního jízdního pásu pro zajištění pohodlného (ne rychlého) průjezdu i směrodatného vozidla. K mimostřednému geometrickému uspořádání lze přistoupit jen v odůvodněných případech při dodržení podmínek řádné funkce okružní křižovatky.
Povrch pojížděného středového ostrova nebo jeho části (prstenec) je zpevněný. Zpevněná část středového ostrova má povrch s odlišnou strukturou a odlišným příčným sklonem, po případě též barevné odlišení oproti okružnímu jízdnímu pásu křižovatky. Středový ostrov může být též využit i jako tzv. zrcadlo při umístění okružní křižovatky v horní úrovni mimoúrovňové křižovatky nebo při mimoúrovňovém vedení jiné dopravy než silniční pod úrovní okružní křižovatky (například trasy pěší dopravy - podchody pod středem okružní křižovatky, doprava kolejová atd.). V tom případě musí být okraj středového ostrova zabezpečen např. svodidly proti vjezdu vozidel do tohoto prostoru. Rozměry středového ostrova se určí z vnějšího průměru okružního jízdního pásu a šířky okružního jízdního pásu křižovatky v závislosti na směrodatném vozidle.
Rozměry a umístění středového ostrova a šířky okružního jízdního pásu křižovatky spolu s ostatními prvky okružní křižovatky nemají umožňovat přímý průjezd křižovatkou.
Středový ostrov má být řádně vyznačen dopravními značkami popř. zařízeními a osvětlením tak, aby byl viditelný i za snížené viditelnosti.