1. ÚVOD

Tyto technické podmínky (dále TP) platí pro projektování okružních křižovatek na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, přičemž navazují, rozšiřují a upřesňují ustanovení ČSN 73 6102.

TP 135 jsou aktualizovány na základě poznatků z realizace ověřovacích programů Ministerstva dopravy ve spolupráci se zpracovatelem TP 135 ("Program simulace malých okružních křižovatek" a "Pilotní program okružních křižovatek"). V rámci těchto programů byla realizována řada staveb malých okružních křižovatek, na nichž byly aplikovány nejen parametry z TP 135, ale též řada experimentálních parametrů, za účelem prověření možnosti jejich uplatnění v novém vydání TP 135. V tomto období byla rovněž alespoň projekčně (dispozičně) aplikována nová alternativní provozní řešení některých velkých okružních křižovatek, a to na stávajících VOK.

V rámci zpracování aktualizovaného vydání TP 135 na základě výše uvedených poznatků bylo provedeno nové rozdělení okružních křižovatek. Zatímco ve vydání TP 135 z roku 2000 byly okružní křižovatky rozděleny na mini okružní křižovatky, malé okružní křižovatky a velké okružní křižovatky, nyní v novém vydání TP 135 jsou okružní křižovatky zásadně rozděleny jen na mini okružní křižovatky a na okružní křižovatky.
Pod pojem okružní křižovatky se zahrnují jak bývalé malé okružní křižovatky, tak i velké okružní křižovatky.
V kategorii okružní křižovatky je pak provedeno další rozlišení ve vztahu k rozměrům okružního jízdního pásu i podle organizace dopravy na okružní křižovatce.