4.1.4 Volba směrodatného vozidla

Volba směrodatného vozidla se provede jako další rozhodující podklad pro návrh geometrického uspořádání okružní křižovatky (miniokružní křižovatky), tzn. parametry vjezdů a výjezdů, šířky okružního jízdního pásu, popřípadě prstence a srpovitých zpevněných krajnic okružní křižovatky z hlediska průjezdnosti. Při stanovení směrodatného vozidla je nutno posoudit širší dopravní vztahy včetně možnosti nebo potřeby zajistit průjezd i pro nadměrné přepravy. Pro zjednodušení návrhu geometrického uspořádání okružních křižovatek užije se třídění vozidel podle přílohy 1 k čl. 7 ČSN 73 6056. Protože v zákoně č. 56/2001 Sb. je provedena jiná, složitější kategorizace, která je odlišně uspořádána oproti ČSN 73 6056, je v následující tabulce provedeno orientační srovnání jednotlivých kategorií vozidel ze zák. č. 56/2001 Sb. s tříděním dle ČSN 73 6056 a je provedeno srovnání s TP 171 - vlečné křivky pro ověření průjezdnosti směrových prvků komunikací, 2004.

 

Tab. 4.1 ORIENTAČNÍ PŘEHLED DRUHŮ VOZIDEL
Tab4.1

 

Posouzení průjezdnosti se provádí pomocí tzv. vlečných křivek směrodatných vozidel (TP171), které se vyznačují minimální možnost průjezdu. Pro plynulost průjezdu vozidel okružní křižovatkou je možné použít výpočetního modelování.
Možnost přepravy nadměrných nákladů se prověřuje pomocí horizontálních a vertikálních trajektorií směrodatné soupravy nadměrné přepravy.
Na obvyklých trasách nadměrných přeprav musí směrové a výškové uspořádání okružní křižovatky umožnit průjezd vozidel s nadměrným nákladem.