5.3.1 Vozovky okružní křižovatky

Vozovky okružní křižovatky (okružní jízdní pás okružní křižovatky, vjezdy a výjezdy, spojovací větve) se navrhují podle zásad stanovených ČSN 73 6101, čl. 10.3.1. Zpravidla mají kryt z asfaltového nebo cementového betonu. Konstrukce vozovky musí být dimenzována v závislosti na podloží, dopravním zatížení a rychlosti dopravního proudu.