2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Na okružní křižovatku vjíždějí všechna vozidla odbočením vpravo a pohybují se jednosměrně po okružním jízdním pásu proti směru hodinových ručiček k požadovanému výjezdu, na kterém odbočují vpravo.

Okružní křižovatky lze výhodně použít zejména:

 • za účelem snížení závažnosti dopravních nehod
 • je-li třeba tvarem křižovatky zdůraznit konec komunikace s vyšší povolenou rychlostí, popř. změnu dopravního režimu nebo funkce komunikace (např. vjezd do obce apod.)
 • je-li úhel křížení komunikací menší než připouští ČSN 736102
 • výhodou je jednoznačné vymezení přednosti v jízdě na okružním jízdním pásu před vozidly na vjezdu

Návrh okružní křižovatky musí zajistit:

 • bezpečný vjezd na okružní jízdní pás
 • jednosměrný pohyb vozidel na okružním jízdním pásu křižovatky kolem středového ostrova proti směru hodinových ručiček
 • přednost vozidel na okružním jízdním pásu před vozidly na vjezdech do křižovatky dopravním značením (viz předpisy o provozu na pozemních komunikacích)
 • bezpečný výjezd z okružního jízdního pásu
 • dostatečný rozhled na všech vjezdech i na okružním jízdním pásu křižovatky pro zastavení, i pro uskutečnění přejezdu vozidla do souběžného jízdního pruhu
 • průjezd minimálně směrodatných vozidel křižovatkou
 • zamezení přímého průjezdu křižovatkou v místech, kde nelze fyzicky zajistit snížení rychlosti vozidel při vjezdu na okružní jízdní pás jiným způsobem
 • potřebné snížení rychlosti před vjezdem na křižovatku s možností zastavit před okružním jízdním pásem, případně před vozidly, která čekají před vjezdem na okružní jízdní pás
 • na obvyklých trasách přeprav nadměrných nákladů též jejich průjezd okružní křižovatkou (třeba i v protisměru)
 • včasné a viditelné avizování okružní křižovatky svislými dopravními značkami.

Při návrhu okružní křižovatky je nutno věnovat zvýšenou pozornost zejména:

 • pohybu chodců popř. cyklistů, ukončení cyklistických komunikací před vjezdem na okružní jízdní pás okružní křižovatky, nebo při křížení s vjezdovými a výjezdovými větvemi okružní křižovatky
 • svislému dopravnímu značení (zejména přednost vozidel na okružním jízdním pásu okružních křižovatek)
 • směrovým informacím pro řazení vozidel do jízdních pruhů před vjezdem na okružní jízdní pás a na okružním jízdním pásu, pro jejich rozřazení k odbočení na požadovaném výjezdu
 • vodorovnému dopravnímu značení pro navedení vozidel do požadovaných směrů
 • umístění informačních značek v dostatečné vzdálenosti před okružní křižovatkou, na ni i na výjezdu z ní
 • osvětlení křižovatky zejména v průjezdních úsecích silnic a na místních komunikacích, které má dostatečně osvětlovat zejména vjezdy, prostorové uspořádání křižovatky, dopravní značení i přechody pro chodce, přitom sloupy veřejného osvětlení nesmí bránit případnému průjezdu nadměrných nákladů, osvětlení okružních křižovatek se doporučuje i v extravilánu
 • odvodnění plochy křižovatky (směrem od středového ostrova výjimečně i k němu, nebo při překlopení do nakloněné roviny celého okružního pásu křižovatky)
 • zdůraznění nutnosti snížit rychlost již na příjezdech k okružní křižovatce, v odůvodněných případech i fyzickými nebo psychologickými překážkami (vložení směrového oblouku o malém poloměru, zúžení jízdních pruhů, umístění dělicích ostrůvků ještě před směrovacími ostrůvky na vjezdu do okružního jízdního pásu
 • možnosti zřízení případných sjezdů z okružní křižovatky přes chodníkový přejezd např. do pěších nebo obytných zón, parkovišť, dvorů apod.
 • velikosti směrovacích, dělících a ochranných ostrůvků (dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102), které mimo jiné mají splňovat také požadavky na umístění svislých dopravních značek
 • umístění okružní křižovatky v trase komunikace, které musí vycházet ze směrového a výškového vedení křižujících se komunikací, z intenzity dopravy a navazovat na urbanistické řešení prostoru úrovňové křižovatky, výhledové záměry v území
 • vzájemné vzdálenosti křižovatek podle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Okružní křižovatky však mohou být i v menších vzdálenostech od sebe, neboť organizace dopravy na nich to umožňuje. Jejich nejmenší vzdálenost musí být taková, aby mohlo být umístěno svislé dopravní značení v předepsaných vzdálenostech a aby byl zajištěn plynulý proud projíždějících vozidel na mezikřižovatkových úsecích. Toto řešení má být doloženo kapacitním výpočtem a výpočtem délky čekající fronty, zejména při umístění okružní křižovatky poblíž světelně řízené křižovatky. Nejmenší vzdálenost vnějších okrajů okružních jízdních pásů sousedních okružních křižovatek je 22 m.

Použité prvky okružní křižovatky musí svým charakterem a způsobem řešení vzájemně na sebe navazovat a mají odpovídat:

 • typu a důležitosti křižovatky
 • její funkci ve všech křižovatkových směrech
 • výhledové intenzitě dopravních proudů a jejich skladbě
 • prvkům křižujících se komunikací
 • požadavkům na bezpečnou, plynulou a hospodárnou dopravu vozidly
 • požadavkům na pohodlný (ne rychlý) průjezd i směrodatného vozidla